Ajudes per a la rehabilitació energètica dels edificis existents

El programa, que ja es troba en marxa, finalitzarà el 30 d’octubre del 2015.

Poden beneficiar-se d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques propietàries úniques d’edificis d’ús d’habitatge o habitatges unifamiliars, les comunitats o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges constituïdes com a propietat horitzontal, les persones físiques i jurídiques propietàries d’edificis d’ús hoteler i les empreses de serveis energètics (ESE).

Per ser objecte d’aquest programa els edificis hauran de ser blocs d’edificis amb un 70% de superfície sobre rasant destinada a ús d’habitatge, habitatges unifamiliars o edificis d’ús hoteler inscrits en el grup 681 en el Cens d’Activitats Econòmiques. Tots els edificis han de tenir una data de construcció anterior a l’any 2013.

Les actuacions objecte d’ajut han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora de la seva qualificació energètica es pot obtenir mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o una combinació de diverses.

El tipus d’ajuda dependrà del tipus d’actuació: millores de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica, substitució de l’energia convencional per instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació i substitució de l’energia convencional per energia geotèrmica.

Podran ser beneficiaris de les ajudes del Programa:     

  • Les persones físiques i jurídiques propietàries d’edificis d’ús residencial (d’ús hoteler i d’ús habitatge).     
  • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes conforme al que disposa pro l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.     

Els propietaris d’habitatges unifamiliars o els propietaris únics d’edificis d’habitatges que reuneixin els requisits que estableix l’article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.     

Les empreses de serveis energètics. Font: La Vanguardia