Avantatges de l’ús de la fusta en construcció

En l’actualitat ens trobem en un moment en què cal redireccionar el sector de la construcció cap a un desenvolupament més sostenible, tractant de satisfer les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats. Per complir amb aquestes directrius, la fusta i els seus productes derivats són els materials més adequats per a això, tant per les seves qualitats tècniques com ambientals.  A més de ser un material ecològic, reuneix una altra sèrie de propietats, com resistència, durabilitat, adaptabilitat, versatilitat, etc., que la converteixen en un dels referents de l’hàbitat, la decoració, la construcció, els envasos i embalatges del segle XXI.  Entre els avantatges del a fusta podem destacar:

Funcionalitat

 • La fusta és un material durador. Amb les noves tecnologies aplicades als tractaments de la fusta, els processos d’impregnació perifèrica (sobretot la immersió ràpida) i els processos d’impregnació profunda per autoclau buit i pressió s’obtenen uns nivells de penetració suficients, que conserven les propietats de la fusta , podent renovar-se, amb un simple procés de manteniment.
 • La fusta és un material reutilitzable, recuperable i reciclable, procedent de fonts de subministrament sostenible, atractiu i tècnicament avançat
 • A causa de la seva estructura cel·lular, la fusta és un excel·lent aïllant tèrmic que evita els canvis bruscos de temperatura, reduint així les necessitats d’escalfar o refredar l’ambient.
 • La fusta manté un equilibri higroscòpic amb el medi, per la seva estructura porosa.
 • La fusta és un bon aïllant acústic. A causa de la seva composició en lignina i cel·lulosa absorbeix una part important de l’energia de les ones que rep, amb la consegüent reducció de la pol·lució acústica i fenòmens com per exemple, la reverberació.
 • L’ús de la fusta aquesta lligat a l‘eficiència energètica. Els productes de fusta són molt competents respecte a nivells de pèrdua d’energia, principalment calorífica, ja que la fusta resulta el material aïllant per naturalesa, l’estructura interna porosa i plena d’aire suposa el millor aïllant tèrmic i acústic.
 • A l’estalvi energètic que suposa l’ús de la fusta, cal afegir l’estalvi que suposa el reciclatge de tots els seus components un cop acabat el seu cicle de vida útil
 • La fusta és beneficiosa per a la salut ja que aporta un confort subjectiu.
 • La fusta és adaptable.
 • La fusta requereix un temps de muntatge breu.
 • Estabilitat estructural.
 • La fusta ofereix millor resistència davant del foc que altres materials, per la seva baixa conductivitat tèrmica.
 • La fusta és el recurs històric més natural i estètic.

Ambientals

 • La fusta és l’únic material capaç de reduir les emissions de CO2, per la qual cosa té un paper crucial en la lluita contra el canvi climàtic.
 • La fusta consumeix menys energia en la seva transformació i produeix menys impactes que altres materials al llarg de tot el cicle de vida del producte.
 • La fusta és un embornal net de CO2 mentre els productes i estructures construïts amb ella mantinguin la seva vida operativa.
 • Pràcticament no hi ha desperdici durant els processos de manufacturació de la fusta i es tracta de processos senzills i nets.
 • La fusta és un recurs natural, abundant i renovable el consum afavoreix l’explotació forestal local i la protecció mediambiental.
 • Amb la gestió forestal sostenible la indústria de transformació veu garantit el subministrament de la seva matèria primera en el futur; a més, enforteix el sentit de responsabilitat social i ambiental.
 • El consum dels productes de fusta facilita el compliment dels compromisos del protocol de Kyoto.

Econòmiques i socials

 • El sector de la fusta i el moble registra 36.781 empreses i ocupa a 212.900 treballadors.
 • Les empreses que composen el sector són fonamentalment PYMES
 • L’ús de la fusta d’espècies autòctones promou l’enfortiment de la industrial local i el desenvolupament rural.

Font: Federació Espanyola d’Indústries de la Fusta (www.feim.org). La FEIM (Federació Espanyola d’Indústries de la Fusta) neix el 4 d’octubre de 1996 amb la finalitat d’aglutinar totes les Associacions Empresarials les empreses fan servir la fusta com a matèria primera principal en la producció dels seus fabricats. FEIM és membre de ple dret en FEMIB -Federació Europea de Fabricants de Fusteria Industrialitzada de Fusta-.