Com millorar l’aïllament tèrmic de casa

Moltes cases tenen el mateix problema: són fredes a l’hivern i molt caluroses a l’estiu. Si et passa això, és perquè l’aïllament tèrmic de casa teva no és l’apropiat i hem de revisar-lo.

Normalmente, las pérdidas de calor y frío en nuestras casas se producen en el techo, las juntas, cristales y perfiles de ventanas, las puertas, el suelo y las paredes (debido a la porosidad de sus materiales).

Normalment, les pèrdues de calor i fred a casa nostra es produeixen al sostre, les juntes, vidres i perfils de finestres, les portes, el sòl i les parets (a causa de la porositat dels seus materials).

Els habitatges haurien de dissenyar-se per mantenir una temperatura interior estable d’uns 20 º, creant un clima confortable sense consumir massa electricitat o gas. Però la realitat que ens trobem és una altra: cases que no tenen aïllament i si el tenen, no és l’adequat, no és suficient o ja no funciona. Però, com resoldre aquestes pèrdues d’energia?

Parets dobles

Les parets és una de les primeres parts que han aïllar-se en un habitatge. Per a això, se solen construir parets amb doble fila de revestiment (fusta, blocs, etc.) entre les quals es deixa una cambra d’aire en la qual s’instal·la el material aïllant. Aquests aïllants poden ser de tipus ecològic, com els aïllants que fem servir a Eco Houses o bé de tipus industrial. Aquest aïllant ha de tenir un mínim de 5 cm de gruix i hauria d’augmentar a mesura que el clima en què s’ubica l’habitatge sigui més extrem.

Finestres i portes

Sempre recomanem utilitzar finestres eficients. És a dir, finestres amb doble vidre amb cambra d’aire interior completament hermètica. A més, és molt interessant utilitzar finestres amb vidres de baixa emissió, ja que aquests emeten molt poca temperatura. També heu d’assegurar que el material amb el qual estan construïdes (normalment PVC, fusta i alumini) tinguin trencament de pont tèrmic. El gruix dels vidres i de la cambra d’aire intermèdia dependrà de les necessitats d’aïllament tèrmic i acústic de cada habitatge.

Pel que fa a les portes, encara que el seu aspecte més important és la seguretat, és convenient evitar que per les seves costats es perdi o guanyi temperatura. Al mercat trobem aïllants de portes que es col·loquen a la part inferior de la porta, brindant-nos un bon aïllament tèrmic i impedint l’entrada de pols al nostre habitatge.

Sòl i sostre

Pel terra i el sostre del nostre habitatge també es produeixen pèrdues de calor però normalment no li prestem l’atenció que hauríem de. Una bona opció és instal·lar sòls de fusta, com els parquets de bambú. Recomanem un gruix d’uns 8 mm. El material aïllant ha de ser de 5 cm com a mínim més 2 mm d’aïllant acústic. Si el sòl és ceràmic, és millor que l’aïllant sigui rígid.

El sostre, per la seva banda, ha de tenir un aïllament tèrmic superior (entre 8 i 18cm segons la zona en què es trobi l’habitatge). Addicionalment, cal una capa d’aïllament acústic, un sistema de ventilació apropiat i la instal·lació d’un làmina antivapor per evitar la condensació.