header-eco-hipoteca-triodos

L’eco hipoteca Triodos Bank pel seu habitatge habitual
Promou l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’habitatge
Menor tipus d’interès al ser més alta la certificació energètica
Des de euríbor +1,20 (2,47 % TAE variable)(1)

eficiencia-energetica-triodos

Triodos Bank promou la construcció sostenible i l’eficiència energètica dels habitatges perquè els edificis son uns dels majors generadors d’emissions de CO2 i consumidors d’energia. En el cas de la UE són responsables del 36% d’aquestes emissions i del 40% del consum final d’energia.

Incorporant criteris de sostenibilitat en l’adquisició de l’habitatge es redueixen emissions de CO2 i s’estalvia energia, reduint l’impacte mediambiental i combatent el canvi climàtic.

Tipus d’interès

L’interès de la Hipoteca Triodos està vincular a la certificació energètica de l’habitatge, de forma que els habitatges més sostenibles obtenen millor tipus d’interès. Amb això, Triodos Bank promou l’elecció d’habitatges cada cop més eficients energèticament.

Ventajas Hipoteca Triodos - La ecohipoteca para su vivienda habitual

Fuente: Triodos Bank (Octubre 2015)

Estalvi per vostè i pel planeta

A més de l’estalvi en la quota, una certificació energètica repercuteix en un menor consum energètic i menys emissions de CO2 al medi ambient.

(*) A+:Si obté la certificació energètica A i habitatge de construcció sostenible certificada. A: Si obté la certificació energètica A o habitatge de construcció sostenible certificada. A Efectes de la certificació d’habitatge sostenible s’admentran certificats reconeguts com: BREEAM, LEED, VERDE i PassivHaus.
(**) Font: IDAE. Estimació pròpia per habitatges unifamiliars a Madrid.
(***) Estalvi de subministraments calculat en percentatge en funció del consum d’un habitatge respecte a la certificació energètica E i calculat en Kwh/m2.

Condicions de l’Hipoteca Triodos

Préstec per la compra de l’habitatge habitual amb un tipus d’interès variable: euríbor 12 mesos + diferencial segons la certificació energètica de l’habitatge a finançar:

Hipoteca Triodos - La ecohipoteca para su vivienda habitual

Font: Triodos Bank (Octubre 2015)

*) A+:Si obté la certificació energètica A i habitatge de construcció sostenible certificada. A: Si obté la certificació energètica A o habitatge de construcció sostenible certificada. A Efectes de la certificació d’habitatge sostenible s’admentran certificats reconeguts com: BREEAM, LEED, VERDE i PassivHaus.

La resta de condicions de l’Eco Hipoteca de Triodos Bank són:

Condiciones Hipoteca Triodos

Fuente: Triodos Bank (Octubre 2015)

(*) A data de revisió i amb preavís d’un mes
(**) Vinculacions per a cada titular 

Certificació d’eficiència energètica

Aquesta certificació és obligatòria des de l’1 de juny de 2013 per a tots els habitatges que es venguin o lloguin a Espanya. La certificació energètica considerada per a l’aplicació del diferencial és la Qualificació Energètica Global en emissions de diòxid de carboni (kgCO2/m2 any) del Certificació d’Eficiència Energètica, segons Real Decret 235/2013 de 5 d’abril. Per a la seva consideració haurà de ser emès per un certificador acceptat de Triodos Bank NV S.E.

 

Fuente: https://www.triodos.es