Què és el Certificat d’Eficiència Energètica?

El Certificat d’Eficiència Energètica és un document que verifica la calificació d’eficiència energètica d’un edifici, habitatge habitual o local, és a dir, és un document que calcula el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en unes condicions normals de funcionament i ocupació.

Aquest document ofereix als compradors i usuaris d’habitatges una informació recognoscible i objectiva sobre les característiques energètiques dels habitatges, locals i edificis, permetent la comparació dins el mercat immobiliari.

El Certificat d’Eficiència Energètica deriva en una etiqueta homologada, que assigna a cada edifici una classificació energètica d’eficiència, que variarà des de la classe A, pels habitatges energèticament més eficients, a la classe G, per aquells habitatges menys eficients. En concret, l’indicador recull els kg de CO2 divits pels metres quadrats de l’habitatge (kg CO2/m2 a l’any). A aquells amb una ràtio d’emissions per sota dels 6,8 kg CO2/m2 a l’any se’ls hi assigna la lletra A, la millor qualificaicó. La pitjor classificaicó (la G) és per aquells immobles que superin els 70,9 kg CO2/m2 anuals

Quins habitatges s’han de certificar?

Com a normal general, s’han de certificar tots els immobles disponibles per a la venda o lloguer, si bé la normativa inclou excepcions.

Així, per exemple, no és obligatori per pisos arrendats durant menys de quadtre mesos, edificis aïllats amb menys de 50 m2 útils, edificis i monuments protegits on s’altera el seu caràcter o aspecte, llocs de culte o religiosos, construccions provisionals (per menys de dos anys) i la part no residencial d’edificis industrials i agrícoles.

Així mateix, és obligatori per a tots els edificis de nova construcció i també quan es faci una rehabilitació o reforma d’un edifici amb una superfície útil supererior als 1000m2 i que afecti a més del 25% del total dels seus tancaments.

El promotor, en el cas de les noves construccios, o el propietari que vulgui llogar o vendre l’immoble, són els responsables de la seva contractació i registre.

El Certificat d’Eficiencia Energètica té una validesa màxima de 10 anys. S’ha d’incloure l’etiqueta energètica de l’edifici en tota l’oferta, promoció i publicitat dirigida en venda o lloguer.

Quina informació conté el Certificat d’Eficiència Energètica?

El Certificat d’Eficiencia Energètica de l’edifici o unitat de l’edifici ha de contenir com a mínim la següent informació:

 • Identificació de l’edifici o unitat de l’edifici que es certifica amb la referència cadastral.
 • Indicació del procediment reconegut utilitzat per obtenir la calificació d’eficiència energètica.
 • Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica que era d’aplicació en el moment de la seva construcció, en el cas dels edificis existents.
 • Descripció de les característiques energètiques de l’edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions normals de funcionament i ocupació, condicions de confort tèrmic, lumínic, qualitat de l’aire interior i altres dades utilitzades per obtenir la calificació d’eficiència energètica de l’edifici.
 • Qualificació d’eficiencia energètica de l’edifici expresada mitjançant l’etiqueta energètica.
 • Document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rentables de l’eficiència energètica d’un edifici o d’una unitat d’ell, a menys que no existeixi cap potencial raonable per a una millora d’aquest tipus en compració amb els requisits d’eficiència energètica vigents.
 • Les recomanacions incloses en el certificat d’eficiència energètica abordaran:
 • les mesures aplicades en el marc de les reformes importants de l’envolupant o de les instal·lacions tècniques d’un edifici.
 • les mesures reslatives a elements d’un edifici, independentment de la realització de reformes importants de l’envolupant o de les instal·lacions tècnique d’un edifici.
 • Les recomanacions incloses en el certificat d’eficiència energètica seran tècnicament viables en l’edifici concret i podran incloure una estimació dels plaços de recuperació de la inversió o de la rentabilitat durant el seu cicle de vida útil.
 • Contindrà informació dirigida al propietari o arrendatari sobre on obtenir informació més detallada, inclosa la informació sobre la relació cost-eficàcia de les recomanacions formulades al certificat. L’avaluació d’aquesta relació s’efectuarà sobre la base d’una sèrie de criteris estàndard.
 • Informarà de les actuacions que s’hagin d’emprendre per dur a terme les recomanacions. Podrà facilitar al propietari o arrendatari informaicó sobre temes connexes, com auditories energètiques o incentius de caràcter financer o d’altre tipus i possibilitat de finançament.
 • Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme pel tècnic certificador, durant la fase de calificació energètica amb la finalitat d’establir la conformitat de l’informació inclosa en el certificat d’eficiència energètica amb l’edifici.

El marc legal

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, relativa a la eficiència energètica dels edificis, que deroga la Directriu 2002/91/CE, obliga a expedir un certificat d’eficiència energètica per aquells edificis o unitats d’aquests que es construeixin, venguin o lloguin. El Reial Decreo 235/2013 de 5 d’abril deroga el Reial Decret 47/2007 i regula la certificació tant d’edificis nous com existents.