Preguntes més freqüents

Una Eco House es considera una casa?
Totes les cases que construïm tenen consideració de be immoble sempre que es construeixin en sòl urbà. La seva legalització requereix els projectes d'arquitectura segons els paràmetres urbanístics del municipi i les normatives del CTE, així com la corresponent llicència de construcció emesa per l'ajuntament. Amb el final d'obra dels tècnics s'obté la cèdula d'habitabilitat i els documents necessaris. Per tot això, les EcoHouse es poden inscriure com habitatges en el registre de la propietat podent-se efectuar la declaració d'obra nova com es realitza en les obres tradicionals. Les garanties dels habitatges son les especificades per la llei per qualsevol construcció d'obra nova. És a dir, els paràmetres són els mateixos que qualsevol habitatge d'obra nova.
És una bona inversió?
Les cases Eco House tenen una certificació energètica tipus A. Aquest tipus de certificació és un valor afegit i actualment totalment necessari en un habitatge d'obra nova. En el mercat immobiliari actual és necessari indicar el grau de la certificació de l'habitatge en cas de lloguer i venda. A Eco Houses disposem de la certificació energètica tipus A, la màxima certificació possible, pel que el valor de l'habitatge s'incrementarà a l'hora de ser seleccionada respecte a altres propietats, pel que, possiblement, els habitatges que no tinguin aquesta certificació tindran un valor inferior en el mercat.
Les cases amb estructura de fusta es poden hipotecar?
SÍ. Tot habitatge té que complir amb la normativa exigida pel Nou Codi Tècnic de l'Edificació (C.T.E.), que regula el sistema constructiu. A més, ha d'anar acompanyada d'un projecte realitzat per un arquitecte i que estigui visat pel corresponent Col·legi d'Arquitectes.
Existeixen models predefinits?
Disposem de diferents models amb diferents superfícies i número de plantes. Però, donada les diferents configuracions de les parcel·les, les normatives urbanístiques i la pròpia implantació bioclimàtica de l'habitatge, la personalització del projecte fa que aquests models hagin d'ajustar-se a una realitat física concreta.
Estèticamente és d'una forma concreta?
No. Nosaltres fem servir un sistema estructural de parets i tant els acabats exteriors com la forma de la casa pot variar segons el gust del client; tipus cúbica, línies rectes, teulades planes i grans obertures a l'exterior en una o dues plantes, amb acabats exteriors arrebossats o aplacats en pedra. També pot ser moderna, tipus xalet, en diferents plantes i acabats, teulades acabades en pendent i teules. De tipus muntanya, en pedra o fusta, etc.
Temps d'execució de les obres
Això dependrà de la mida de l'habitatge i el sistema constructiu utilitzat, però de mitjana es pot considerar que es triguen uns 4-6 mesos per una casa d'uns 150m2 (molt per sota de la construcció tradicional).
Les plaques solars són obligatòries?
El nou CTE obliga a fer servir una energia renovable per a la producció d'ACS (aigua calenta sanitària). El sistema més popular són les plaques tèrmiques solars per a la producció d'ACS. El nostre sistema constructiu es compatible per eficiència energètica amb els sistemes de calefacció més ecològics (aerotèrmica, calderes de pellets, etc.) i la producció d'aigua calenta. En cada cas valorem les diferents possibilitats amb el corresponent estudi energètic.
Què sigifica la nova Normativa d'Eficiència Energètica?
La normativa de construcció espanyola ha d'adaptar-se a les noves normatives europees d'eficiència que indiquen que tots els habitatges han de ser més eficients energèticament per poder arribar a ser autosuficients en 2020. Actualment, és un ingrès paulatí però present i que en els propers anys serà l'indicatiu més importat d'un habitatge. Donat que un habitatge té una vida útil important, el nostre tipus de construcció és una realitat que s'adapta perfectament a les noves disposicions regulatòries, augmentant el valor del bé immoble al llarg dels anys.