Finestres eficients energèticament

La substitució de finestres poc eficients energèticament per altres de millors prestacions és una de les actuacions més fàcils i ràpides de fer a les llars. A més ofereixen una millora en el confort i salut dels usuaris dels habitatges.

Tots i cada un dels ciutadans podem contribuir a reduir substancialment els nostres consums d’energia sense renunciar en absolut al confort. Tinguem en compte que les famílies som responsables del 30% del consum total d’energia del país.

Un habitatge mal aïllat tèrmicament necessita més energia:     

  • A l’hivern es refreda ràpidament i pot tenir condensacions a l’interior.     
  • A l’estiu s’escalfa més i en menys temps. Entre el 25% i el 30% de les nostres necessitats de calefacció són degudes a les pèrdues de calor que s’originen a les finestres. L’aïllament tèrmic d’una finestra depèn de les qualitats del vidre i del tipus de fusteria del marc. Per què utilitzar Finestres Eficients?

La substitució de finestres poc eficients energèticament per altres de millors prestacions és una de les actuacions més fàcils i més ràpides de realitzar en els edificis. La utilització de finestres eficients permet reduir les pèrdues energètiques en les edificacions. Es poden aconseguir estalvis en la factura energètica en els consums de calefacció i aire condicionat. La utilització de finestres més eficients contribueix a la conservació del medi ambient i la reducció de les emissions de CO2. La instal·lació de finestres eficients pot millorar, no només el confort tèrmic dels habitatges, sinó a més el confort acústic de les mateixes. La utilització de finestres eficients permet la disminució de l’efecte de paret freda, la qual cosa equival a major superfície de confort a l’habitatge. Suposa un menor reescalfament de la finestra i major confort a l’estiu en les seves proximitats.

Quina informació ofereix l’etiqueta d’eficiència energètica d’una finestra?

A l’etiqueta d’eficiència energètica de la seva finesta es distingueix una classificaicó d’hivern i una classificació d’estiu.

  • La classificació d’hivern té set nivells d’eficiència, que van des del color verd i la lletra A per a les finestres més eficients, fins al color vermell i la lletra G per les menys eficients.
  • La classificació d’estiu té tres nivells d’eficiència que van des de tres estrelles per a les finestres més eficients fins a una estrella per a les menys eficients.

etiqueta_eficiencia_energetica-ventana

Dades tèniques de la finestra

  • Transmitància tèrmica de la finestra (O mesurat en W / m2K): La transmitància tèrmica és l’indicador del flux d’energia a través de la finestra des del costat calent al costat fred. Com més baix és el valor de la transmitància tèrmica (U) més eficient tèrmicament és la finestra.
  • Permeabilitat a l’aire de la finestra (classe): La permeabilitat de la finestra és la propietat per evitar les filtracions d’aire entre els recintes que separa.La permeabilitat a l’aire de la finestra es classifica en classe 0, classe 1, classe 2, classe 3 o classe 4. la classe 4 és la millor classificació (menors infiltracions i per tant major estanquitat). A major estanquitat més eficient tèrmicament és la finestra.
  • Factor solar de l’envidrament (g, adimensional): És la característica del vidre de la finestra que permet una major o menor transmissió de la radiació solar incident cap a l’interior de l’habitatge. A mesura que el factor g augmenta, més quantitat de radiació solar entra a l’habitatge. El seu valor òptim dependrà de l’efecte que es busqui segons la ubicació de l’habitatge (orientació principal, situació geogràfica, estació de l’any, etc.). En situacions de gran assolellada (orientacions sud, elevat nombre d’hores de sol, clima predominant d’estiu, etc.) es busca disminuir l’aportació de la radiació solar, és a dir, g menor.

Font: www.ventanaseficientes.com