La climatizació en una casa passiva és un dels elements clau per aconseguir un gran confort interior i un important estalvi energètic.

La climatizació en una casa passiva és un dels elements més importants a tenir en compte a l’hora de dissenyar i construir una casa passiva.El nostre objectiu és la reducció al màxim de les infraestructures necessàries per aconseguir la correcta climatització en una casa passiva. Això ho aconseguim projectant habitatges amb un disseny bioclimàtic i escullint amb cura els materials que la composen, seguint estrictament la normativa establerta en matèria d’autosuficiència energètica dels habitatges per a 2020 (DB HE).

A EcoHouses utilitzem infraestructures el més ecològiques possible. Per això, aconsellem l’ús de;

Conegut pel seu alt poder calorífic, el pèl·let és un producte totalment ecològic que es pot automatitzar donant-li una comoditat i fiabilitat d’ús. És interessant a més perquè el seu preu al mercat en els darrers anys ha estat molt estable.

Existeixen dos sistemes: les calderes i les estufes decoratives. Els models tipus termoestufa subministren a més aigua calenta de tipus sanitari i/o pels circuits de calefacció, fet que les converteix en un producte molt interessant que ens permet estalviar en el consum de la nostra llar.

L’aerotermodinàmica és un sistema de bomba de calor d’alta eficiència amb sistema aire-aigua que aconsegueix generar 4kWh de tèrmic per cada kWh elèctric consumit, aprofitant la temperatura de l’aire ambient i generant aigua calenta sanitària, aire fred i aire calent. Aquest sistema es considerat ecològic i evita a més l’ús de gasos refrigerants que puguin perjudicar el medi ambient.

El sistema d’aerotermodinàmica, al consumir energia elèctrica, pot combinar-se amb l’ús de plaques solars fotovoltaiques, pel que podem arribar a l’autosuficiència energètica de l’habitatge.

Els dos sistemes són compatibles amb les diferents modalitats de circuits de calefacció per aigua calenta, els radiadors murals o el sistema de terra radiant.

A EcoHouses combinem els elements aïllants de les nostres cases amb un sistema de ventilació amb recuperació de calor, fent que la instal·lació en calefacció passi a un segon terme.  Així augmentem el confort de l’habitatge i reduïm considerablement el consum energètic,  convertint la seva llar en un veritable luxe.

Esquema de funcionamiento sistema aire-agua

Esquema de funcionament sistema aire- aigua

ACS/ AIGUA CALENTA SANITÀRIA

L’aigua calenta sanitària de les nostres cases prové de plaques solars tèrmiques que aprofiten l’energia solar, o bé dels sistemes abans comentats que compleixen amb els requisits de la normativa CTE.

Les plaques solars tèrmiques fan servir la radiació solar com energia renovable per escalfar l’agua sanitària amb acumulador. Amb elles es pot estalviar el consum fins a 700 dutxes a l’any per col·lector. També es pot realitzar una instal·lació de panells solars fotovoltaics per a la producció d’energia elèctrica de l’habitatge. Amb això a més aconseguim evitar la problemàtica estiuenca de les plaques solars tèrmiques de sobreescalfament per la inexistència de demanda.

L‘Aerotermia- Bomba de Calor, és un nou sistema termodinàmic amb un estalvi del 70% en la producció d’aigua calenta i que disposa d’un COP tipus 3/4. Amb aquest sistema;

  1. El fluid refrigerant travessa l’evaporador i absorbeix la calor que procedeix de l’aire aspirat. Aquest procés fa que el refrigerant canviï d’estat passant a gas.
  2. El gas refrigerant sofreix, en l’interior del compressor, un augment de pressió que comporta un augment de la temperatura.
  3. En el condensador el gas refrigerant cedeix la seva escalfor a l’aigua contingut en el dipòsit. Aquest procés d’intercanvi de calor fa que el refrigerant passi a l’estat líquid condensat.
  4. El fluid refrigerant perd pressió i temperatura travessant la vàlvula d’expansió, retornant novament a les condicions inicials. La Directiva 2009/28/CE de l’Unió Europea contempla la energia aerotèrmica com una font d’energia renovable.