La paraula biomassa descriu els materials provinents d’éssers vius animals o vegetals. És a dir, tota la matèria orgànica (matèria viva) procedent del regne animal i vegetal obtinguda de manera natural o procedent de les transformacions artificials. Cal recordar que l’energia de la biomassa prové en última instància del Sol. Els vegetals absorbeixen i emmagatzemen una part de l’energia solar que arriba a la terra i els animals en forma d’aliment i energia. Quan la matèria orgànica emmagatzema l’energia solar, també crea subproductes que no serveixen per als animals ni per a fabricar aliments però sí per fer energia d’ells. No oblidem que l’energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma.

Tipus de miomassa

La biomasa es pot classificat en els següents grups:

CLAS-BIOMASA

Des de temps remots l’home ha utilitzat la biomassa com a font energètica per realitzar les seves tasques quotidianes. Quan l’ús de combustibles fòssils va començar a prendre força amb la Revolució Industrial, la biomassa es va veure relegada a un pla inferior, on la seva aportació a la producció d’energia primària era insignificant. En l’actualitat, hi ha hagut un ressorgiment de la biomassa com a font energètica a causa de diversos factors:     

  • L’encariment del preu del petroli.     
  • L’augment de la producció agrícola.     
  • Necessitat de buscar usos alternatius a la producció agrícola.     
  • Canvi climàtic.   
  • Possibilitat d’utilitzar els coneixements científics i tècnics per optimitzar el procés d’obtenció d’energia.     
  • Marc econòmic favorable per al desenvolupament de plantes que utilitzen biomassa com a combustible, gràcies a les subvencions a la producció que reben les plantes generadores d’energia amb aquesta font.     
  • Dificultat normativa per desenvolupar un altre tipus de projectes, deixant a la biomassa com l’alternativa més raonable per rendibilitzar una inversió econòmica.
Sistemes d’aprofitament de la biomassa

Si a la gran varietat de biomassa existent que ja hem vist, li apliquem diferents tecnologies podem transformar aquesta energia per a fer-la servir en:

Producció d’energia tèrmica

Són sistemes de combustió directa. S’utilitzen per donar calor, que es pot utilitzar directament per, per exemple, cuinar aliments o assecar productes agrícoles. També es poden aprofitar per fer vapor per a la industria o per generar electricitat.

Producció de biogàs

La finalidad és aconseguir combustible, principalment el metà, molt útil per aplicacions tèrmiques per el sector ramader o agrícola, subministrant electricitat i calor.

Producció de biocombustibles

Són una alternativa als combustibles tradicionals del transport i tenen un grau de desenvolupament desigual en els diferents països. Existeixen dos tipus de biocombustibles:

  • Bioetanol: substitueix a la benzina. En el cas de l’etanol, i en quant a la producció de materia primera, actualment s’obté de cultius tradicionals com el . En el caso del etanol, y en cuanto a la producción de materia prima, actualmente se obtiene de cultivos tradicionales com el cereal, el blat de moro i la remolatxa.
  • Biodièsel: seva principal aplicació va dirigida a la substitució del gasoil. En un futur servirà per a varietats orientades a afavorir les qualitats de producció d’energia.
Producció d’energia elèctrica

L’electricitat es pot produïr per combustió o gasificació i es poden obtenir potències de fins a 50MW.