Què és l’aerotermia?

La aerotermia és una energia de fonts renovables que treu profit de l’energia continguda en l’aire que ens envolta i la fa servir per a diferents fins. Actualment, l’aerotèrmia es pot utilitzar per climatitzar habitatges o espais tancats i per produir aigua calenta sanitària (ACS).

La aerotermia és una font natural, renovable i inesgotable d’energia, ja que utilitza l’energia calorífica de l’aire. A més, és capaç de regenerar-se per mitjans naturals (escalfament per l’energia solar). Utilitzant aquesta energia s’aconsegueix produir calor i aigua calenta de forma menys contaminant ja que no és necessari l’ús de combustibles fòssils com el gasoil.

Com funciona l’aerotèrmia? El principi de funcionament de l’aerotèrmia es compon de 4 etapes:     

 1. En l’evaporador entra l’aire exterior i allà es produeix un intercanvi d’energia pel qual líquid refrigerant s’evapora.     
 2. El refrigerant evaporat es desplaça cap al compressor on es comprimeix, augmentant la seva temperatura.     
 3. El gas comprimit arriba al condensador, on passa novament a estat líquid. Durant aquest procés de condensació es produeix una cessió energètica del refrigerant al circuit hidràulic, amb el que s’allibera l’energia necessària per a cobrir les necessitats de calefacció i ACS de l’habitatge.     
 4. El refrigerant es desplaça cap a la vàlvula d’expansió que baixa la seva temperatura i la pressió del refrigerant i el torna a l’evaporador per reiniciar el procés.
Créditos de la ilustración: http://www.energiaeficaz.es

Crèdits de la il·lustració: http://www.energiaeficaz.es

Tipus de bombes de calor aerotèrmica

Si volem gaudir de l’energia aerotèrmica a la nostra llar, el primer de tot és instal·lar bombes de calor aerotèrmiques. Aquestes bombes són generadors de calor que, com ja hem dit, no utilitzen energia fòssil, sinó que recuperen energia procedent de fonts renovables, en aquest cas, la continguda en l’aire exterior.

Existeixen dos tipus de bombes de calor aerotèrmica: les monobloc i les bibloc. Les bombes bibloc consten de dos elements:    

 • Una unitat termodinàmica instal·lada a l’exterior de l’habitatge, que absorbeix l’energia continguda en l’aire (energia renovable).     
 • Un mòdul hidràulic ubicat a l’interior de l’habitatge té com a missió la de cedir al circuit de calefacció tota l’energia recuperada per la unitat termodinàmica.

aerotermia-bibloc

Les bombes monobloc, per la seva banda, integren la unitat termodinàmica i el mòdul hidràulic en un sol element exterior.

aerotermia-monobloc

Avantatges i beneficis de l’aerotèrmia
 • No necessita manteniment. Els equips aerotérmicos no tenen cremador i de cambra de combustió, de manera que no es produeix cap tipus d’incremats durant el seu funcionament que obligui a realitzar operació de neteja alguna.

 • La instal·lació és molt senzilla. Ocupa el mateix espai que una caldera mural o un sobre sòl, però amb la gran avantatge que no necessita cap dipòsit d’emmagatzematge de combustible ni dipòsit d’inèrcia.

 • No requereix llar de foc. El mòdul hidràulic està connectat a una unitat termodinàmica situada a l’exterior de l’habitatge, de manera que no necessita conducte d’evacuació de gasos de combustió perquè no es produeix cap tipus de combustió. D’aquesta manera, eliminem l’impacte arquitectònic que provoca una xemeneia a la façana o sostre d’un habitatge.

 • És molt segura. En no haver-hi un dipòsit d’emmagatzematge de combustible com a gas, gasoil o biomassa, el risc d’un accident domèstic és nul, de manera que la seguretat de la família és total. A més, no hi ha emissions contaminants o nocives per a la salut dels membres de l’habitatge.

 • Qualitat del combustible. La bomba de calor aerotèrmica s’alimenta per electricitat. Aquesta energia és d’un valor i característiques constants durant tot l’any, mentre que l’energia (o poder calorífic), d’un combustible fòssil o biomassa pot variar en funció de la qualitat o del proveïdor. Això porta a una pèrdua de rendiment i a un major despesa energètica i econòmica en les calderes tradicionals enfront de les bombes de calor aerotèrmiques.

 • Autonomia en el subministrament d’energia. És simple: perquè funcioni una bomba de calor aerotèrmica, únicament es requereix una connexió elèctrica. Una caldera de gasoil, GLP o biomassa necessita que el seu dipòsit d’emmagatzematge de combustible es vagi alimentant amb una freqüència determinada en funció del consum energètic de la instal·lació de calefacció. El que aparentment no és un problema, es pot complicar en dies amb una climatologia severa tal que dificulti l’accés d’un camió a l’habitatge (fortes nevades o tempestes).

 • Rendiments superiors al 100%. El rendiment instantani d’una bomba de calor, en mode de calefacció, es mesura pel COP. Aquests valors són molt elevats, tant que superen el 100% del rendiment del generador de calor aerotérmico. A tall d’exemple, un COP amb un valor de 4 significa un rendiment d’un 400%, és a dir, que per 4 kW produïts només es paga 1 kW i 3 kW són gratuïts. Això es deu al fet que hi ha una recuperació d’energia gratuïta, la continguda en l’aire exterior. En una caldera tradicional, en no existir aquesta recuperació d’energia, els seus rendiments mai van a superar el 100%.

 • Generador de calor reversible (3 a 1). És una de les claus; un únic generador i tres aplicacions: calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració. Això comporta clarament a una simplicitat d’instal·lació i a una reducció del nombre d’equips per a la climatització de l’habitatge.

 • Perfecta adaptació a la potència requerida per la instal·lació.Los compressors de les bombes de calor aerotèrmiques actuals són de tipus Inverter. Vol dir que tenen un ampli rang de modulació, podent treballar des del 8% al 100% de la seva capacitat, valors molt difícilment assolibles per una caldera tradicional. A nivell d’eficiència energètica és indispensable que un generador de calor subministri la potència que necessita la instal·lació en cada moment, per evitar excedents d’energia en el procés de la generació de la mateixa.

 • Temperatura de retorn de calefacció sense límit. En no haver combustió en un equip aerotérmico, no es produeixen vapors d’aigua que puguin provocar condensacions i deterioraments en l’equip. Per aquest motiu no només no hi ha límit de temperatura de retorn sinó que el més recomanable és que els equips aerotérmicos treballin a quanta a més baixa temperatura millor, ja que d’aquesta forma el seu rendiment (COP) augmenta ràpidament.