Què és l’aïllament tèrmic?

L’aïllament tèrmic és la capacitat dels materials per oposar-se al pas de la calor per conducció. Un material ben aïllant (com la fusta que utilitzem a Eco Houses per construir les nostres cases amb estructura de fusta) s’oposa que el fred i la calor el travessin. També s’oposen a la humitat i al soroll, el que els converteix en excel·lents enemics de les malalties produïdes per aquests impactes negatius i en garants d’espais impermeabilitzats i amb gran confort tèrmic i acústic.

No hi ha dubte que, com millor sigui l’aïllant, menys calor deixarà passar i menys gastarem en calefacció o aire condicionat, de manera que aconseguirem estalviar energia i anar-nos desprenent del que s’ha vingut a anomenar “hipoteca energètica”.

L’aïllament tèrmic es col·loca a l’interior de les parets de les façanes i de les cobertes o teulades (el que coneixem com l’envolupant tèrmica de l’edifici), en alguns ponts tèrmics i en els envans o mitjanies que separen les zones habitables de les no habitables.

Existeixen dos tipus d’aïllaments tèrmics:

  • naturals: fusta, suro, llana natural, lli, fibra de coco, palla, etc. com els que fem servir a Eco Houses, i
  • artificials:poliuretà projectat, poliestirè expandit, llana de roca, llana de vidre, etc.

L’aïllament tèrmic s’avalua per la resistència tèrmica que tenen aquests materials. La mesura de la resistència tèrmica o, el que és el mateix, de la capacitat d’aïllar tèrmicament, s’expressa, en el Sistema Internacional d’Unitats (SI) en m².K / W (metre quadrat i kelvin per watt). Es considera material aïllant tèrmic quan el seu coeficient de conductivitat tèrmica (λ) és inferior a λ <0,10 W / m2K mesurat a 20 ° C (obligatori) o, en l’antic Sistema Tècnic, 0,085 kcal / m2. ° C, ja que la resistència tèrmica és inversament proporcional a la conductivitat tèrmica.

Un altre punt a favor de la utilització d’aïllaments tèrmics és que milloren l’envoltant tèrmica de l’edificiació, de manera que aconseguirem reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

A Eco Houses dissenyem i construïm habitatges sostenibles i d’alta eficiència energètica que minimitzen les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i que porten associats una petjada de CO2 negativa.