A EcoHouses utilitzem com a base de les nostres cases de fusta una cimentació clàssica. Depenent de la capacitat portant del terreny en el que s’ha d’ubicar la casa, fem servir sabates o llosa massissa de formigó armat. Com a variant podem utilitzar un sistema de micra pilotatge metàl·lic. En el cas d’utilització de forjats sanitaris, aquests poden ser de formigó o de fusta, tots dos convenientment aïllats tèrmicament.

Seguint el nostre compromís de responsabilitat ambiental, a EcoHouses tendim a la utilització de formigons el més ecològics possible en el seu procés de producció, amb àrid tipus calcari. Si desitja més informació sobre el nostre compromís, contacti amb nosaltres.

armat

formigo