envolvente-EHL’envolupant tèrmica de les façanes i cobertes de les nostres cases passives estan dissenyats amb una combinació de materials de gran qualitat que proporcionen la màxima transpirabilitat i permeabilitat de l’aire, factors clau per obtenir el màxim confort interior i la màxima eficiència energètica, impossibles d’aconseguir amb qualsevol altre sistema constructiu tradicional.

Per obtenir la màxima eficiència energètica sense disminuir els nostres paràmetres de permeabilitat i estanquitat de l’aire, utilitzem un envolupant de doble pell amb aïllaments naturals.

Amb això, aconseguim un gran aïllament del soroll i de la reverberació interior i contribuïm a la disminució d’emissions de CO2 a l’atmosfera, creant llars més sanes i saludables.

Per a ser conseqüents amb el nostre tipus de construcció, amb la seva eficiència energètica i la seva sostenibilitat, els tancaments exteriors que fem servir a les nostres cases són de fusta laminada i doble vidre, que poden ser opcionalment de tipus baix emissiu, amb farciment de gas argó per augmentar la seva capacitat de protecció tèrmica. El principal motiu d’aquesta elecció en la fusteria exterior és pel bon rendiment de la seva transmitància tèrmica, de 1,4W/m²K, que ens ajuda a realitzar cases d’alt standing amb una classificació energètica tipus A.

La composició d’aquests tancaments és:

 • Fusta laminada de pi silvestre amb certificat de cultiu i encolat.
 • Unions amb Finger-Joint per a les cares.
 • Juntes d’estanquitat de EPDM (cautxú extrudit)
 • Ferratges amb tancaments multipunt regulables mecànicament als tres eixos.
 • Sistemes d’obertures practicables, oscil·lobatents i abatibles.
 • Acabat Lasur amb base d’aigua amb propietats protectores de la fusta, que la protegeixen dels agents atmosfèrics, dels xil·lòfags, dels fonts i dels raigs ultra violetes.

Característiques tècniques i prestacions:

 • Resistència a la càrrega del vent: B3
 • Estanquitat: 7A
 • Transmitància tèrmica del perfil:  Uw = 1,4 W/m2K
 • Permeabilitat a l’aire: Classe 3
 • Coeficient de transmitància tèrmica: Uw = 1,4 W/m2K

Depenent de la zona climàtica on ens trobem, farem servir sistemes de doble pell o tipus sate amb materials totalment ecològics.

A continuació, pot comprovar la correspondència entre les tipologies d’envolupant i la seva transmitància tèrmica:

Envolupant Gruix (cm) Transmitància tèrmica (Wº/M2)
SP-0 22 0.30
SP-1 28 0.24
SP-2 32 0.19
SP-3 37 0.14

Els nostres tècnics realitzaran al llarg de l’obra diferents estudis termogràfics i de pressió/depressió interior per certificar l’execució dels mateixos.